Три вековни полски ясенa в Горна Оряховица ще бъдат обявени за защитени 26-11-2021 14:31:21

Предложение за обявяване на защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие – три полски ясенa в Горна Оряховица е постъпило в Регионалната инспекция по околната среда и водитте във Велико Търново. Предложението е внесено от Асоциация на парковете в България в началото на ноември тази година.

Дърветата са в добро състояние, с предполагаема възраст около 120 години, с височина 12 м., като най-голямото дърво е с обиколка 420 см.

Милка Асенова, РИОСВ Велико Търново:

Ние извършихме проверка на място, за да преценим състоянието на дърветата и съвместно с Община Горна Оряховица, тъй като дърветата се намират на терен общинска собственост, подготвихме необходимите документи и изпратихме предложението в МОСВ, защото министърът трябва да издаде заповед, за да обяви тези дървета за веконвни и да бъдат включени регистъра на защитените вековни дървета.

От Инспекцията поясняват, че собствениците в чиито имоти има наличие на вековни дървета, могат да дадат предложение в Регионалната инспекция да бъдат обявени за такива.

Милка Асенова, РИОСВ Велико Търново:

Ние преценяваме, заедно с помощта, ако е необходимо, на лесовъди, възрастта на дървото, тяхното състояние и дали е целесъобразно да бъдат подложени на защита. Собственикът на имота трябва да даде своето съгласие и след това да полага грижи за състоянието на дървото.”

След обявяването на едно дърво за защитено, то подлежи на контрол от Региналната инспекция по околната среда и водите.