81% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си 16-12-2021 12:21:06

81% от домакинствата в област Велико Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си. Това показват резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата. Това нарежда област Велико Търново на 14-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2020 година областта бе на 25-то място.

В унисон с динамичното развитие на информационните технологии в България само 18.3% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет в домовете си.

През годината 74% от лицата на възраст 16 - 74 години в областта използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Областта се нарежда на 12-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната.

Почти няма разлика в активността на мъжете и жените в използването на интернет - съответно 73 и 74% за област Велико Търново.

Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 94.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то 62.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.